Observera att halva utställningen (äldsta tiden) är i byggnadens bottenplan och den andra halvan i andra våningen (nyare tid) och att det saknas hiss i byggnaden.

Ny ramp finns vid entrén vilket betydlig underlättar besök i den äldsta delen av muséets utställning – Söderköping före ca år 1700.

Planer finns att via film visa andra våningens utställning (för tiden 1700-nutid) .

 Stadens första högre skola

Stadshistoriska muséet

Byggnaden i vilken muséet är inrymt, är stadens äldsta bevarade skolbyggnad och utgjordes ursprungligen av en envåningsbyggnad — den murade delen — som är medeltida. Troligen inrymdes i byggnaden under tidig medeltid en så kallad Själagård, dvs innan byggnaden kom att användas som skola.

Vid den yttre renoveringen 2015/2016 har framkommit detaljer som gör att vi tror att bottenvåningen uppfördes samtidigt som den närliggande kyrkan, dvs under mitten av 1200-talet.

Från mitten av 1500-talet fanns här en trivialskola med tre lärosalar inrättad. De dominerande ämnena var: Teologi, filosofi, retorik, historia och givetvis språken latin och grekiska.

År 1781 försågs trivialskolan med en övervåning jämte vind. Den var avsedd som bostad för skolans rektor. Samtidigt renoverades bottenvåningen. Men ytterligare skollokaler behövdes i och med att även naturvetenskapliga ämnen och moderna språk tillkom och antalet lärartjänster och klasser utökades och ett annex tillkom därför 1809 i form av byggnaden som i nutid kallas för ”Gamla gymnastiken”.

År 1861 hade emellertid båda skollokalerna tjänat ut och verksamheten flyttades till en byggnad utefter nuvarande Ågatan. Den gamla trivialskolan utnyttjades därefter under lång tid som fattigstuga. Från början av 1930-talet fram till 1977 inrymdes här bl a stadens bibliotek.

När S:t Ragnhilds Gille år 1978 firade sitt 60-årsjubileum öppnades i byggnaden det Stadshistoriska muséet med adressen Gamla Skolgatan 10. Tredje våningen uthyrdes under del av 1980/1990-talen som privatbostad.

Muséet är öppet sommartid kl 13.00-17.00 och under del av våren 2024 lördagar kl 13.00-16.00. Besök vid andra tider kan bokas via mail eller via telefon.

Muséet har fri entré, men välkomnar ett frivilligt bidrag till verksamheten.