Arkiv och bibliotek

S:t Ragnhilds Gille förvaltar ett rikhaltigt arkiv som är tillgängligt för forskning. Det har tidigare enbart förvarats i museibyggnaden men stora delar flyttades under 2009 till kommunhusets arkiv.

Förteckningen över arkiv och litteratur aktualiseras och kompletteras under åren 2016-2022 och förteckningen kommer att  undan för undan delvis publiceras och kompletteras här.

En del förtecknningar finns bara på muséet och kommer INTE att redovisas här bl a beroende på att de ofta är föremål för förändringar.

Det går INTE att söka i förteckningarna.

RÖDA förteckningar  kan du i detalj se, SVARTA kan du inte alls se.

Aktuellt 2022-06-03, men under sommaren 2022 avses en omnumrering och slutgenomgång äga rum!

Har du frågor om de SVARTA förteckningarna kan du kontakta muséet. / Ola Lönnqvist 0702-492242, ola/et/lonqvist.se

===========================================================================

I kommunarkivet förvaras (SRG 09)

Kommer här att utökas med årtalsomfattning och viss specifikation.

 • Drothems Framåts Sjuk- och Begravningshjälpkassa
 • Drothems Gamla Sjuk- och Begrafningskassa
 • Billstens Handelsbod
 • Ferdinand Peterson [handelsbod i Söderköping]
 • Järnvägsaktiebolaget
 • Novembersyföreningen i Söderköping
 • Sigurd Erixons forskningsarkiv
 • S:t Ragnhilds Gille [Gillets eget arkiv, som senare delvis kommer att redovisas här)
 • Söderköpings Andelsfrukttorkeri
 • Söderköpings Arbetareförening
 • Söderköpings Blåbandsförening
 • Söderköpings Brunn
 • Söderköpings Föreläsningsanstalt för arbetare
 • Söderköpings Hantverksförenings Damklubb
 • Söderköpings Hundramannaföreningar
 • Söderköpings Kanotklubb
 • Söderköpings Stadshotell
 • Östgöta Gille i Karlstad
 • GILLETS Glasplåtsarkiv (Se hemsidan BILDARKIV)
Kommunarkivet nås ENLIGT NEDAN
 • Christina Sandell, kommunarkivarie, Kommunhuset, Storängsallén 20, 614 80 Söderköping, Telefon: 0121-183 24
  kommunarkiv@soderkoping.se

  =====================================================================

På S:t Ragnhilds Gilles muséum finns ytterligare dokument som undan för undan tillförs Gillets arkiv och som förvaras på muséet.

Det gäller i första hand föreningens egen verksamhet men även anteckningar om Söderköpings historia av såväl Sigurd Erixon, Björn Helmfrid, Leif Vindevåg m fl

Föreningsarkiven för: Teater Sythercopie), Söderköpings FN-förening m fl liksom delar av Gillets eget arkiv flyttas undan för undan till Gillets externa förråd.

Dessutom finns ett stort fotoarkiv. Numera även Sune Johanssons och Marianne Wiks filmer från Söderköping, flera av Ola Lönnqvists teaterföreställningar mm på film och andra filmer.

Välkommen på ett besök!