Välkommen till Söderköpings hembygdsförening S:t Ragnhilds Gille

 

På vår hemsida eftersträvar vi att ge en samlad aktuell information om förening, program, evenemang, nyheter, publikationer mm. Äldre årsböcker är digitalt tillgängliga. Bildarkivet omfattar ca 17 000 bilder och växer snabbt. Via länk nås även våra sidor på portalen Visit Östergötland. Dess information vänder sig särskilt till turister och ges även på engelska och tyska.

E-posta gärna dina synpunkter till vår redaktör: lars.sylvan@telia.com

ÄNDRINGSDATUM: 21 april 2015

 

Ett 40-tal ”50-talsnostalgiker” besökte muséet.

B7792H

Söderköpings Fotoveckor avslutades lördagen den 11 april. Ett 40-tal ”50-talsnostalgiker” besökte Stadshistoriska muséet när Lena Carlsson och Gillets bildgrupp ordnade ”50-tals-drop-in”. Intresset var stort för det rullande 50-talsbildspelet i Trivialen. Café Gillet var öppet dagen till ära. Här bjöds fika till ”50-talspriser” och möjligheter att bläddra i album och tidningar från ”det glada/ljuva årtiondet”.
Besökarna mindes och hade allmänt trevligt tillsammans.

Sommarutställning på muséet.

B0073HFMånga har sett bildutställningen om 1800-talets Söderköping, som visats på Galleri Stinsen under Söderköpings Fotoveckor. Du som inte hade tillfälle att se utställningen får en ny chans. Under muséets öppethållande i sommar (31 maj–30 augusti) visas utställningen i museets bottenvåning.

Söderköping från ovan.

Torsdagen den 24 mars visade Göran Ohlsson unika flygbilder tagna över Söderköping på 1930-talet. Trivialen för fylld till sista sittplatsen och några intresserade fick tyvärr vända vid dörren. Så snart möjligt kommer vi att ordna en visning, vilken kommer att annonseras på hemsidan.

Årsmöte.

Mattias Ola

S:t Ragnhilds Gilles årsmöte ägde rum torsdagen den 5 mars i S:t Laurentii församlingshem.

På agendan stod vanliga årsmötesärenden som verksamhetsberättelse, styrelsens ekonomiska redovisning, revisorernas rapport och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.

På dagordningen stod också styrelseval. Till ålderman för två år nyvaldes Ola Lönnqvist efter Leif Vindevåg som avled under 2014. Till ordinarie ledamöter för två år omvaldes Lars Lindh, Peter Drexel och Stefan Wållberg samt nyvaldes Göran Ohlsson. Till suppleanter för två år omvaldes Sven Münter och nyvaldes Annie Örström. Efter Göran Ohlsson, som 2014 valdes på två år som suppleant men som nu blev vald till ordinarie ledamot fanns det ingen kandidat för ett års fyllnadsval, varvid denna plats lämnades vakant.

Årsavgiften för 2016 är oförändrad.

Efter årsmötesförhandlingar och kaffeservering fick de 45 årsmötesdeltagarna lyssna till antikvarie Mattias Schönbeck från Länsstyrelsen i Östergötland, dessutom tidigare styrelseledamot i Gillet, som talade om Stegeborgs slott under rubriken ”Att rädda en ruin”. Årsmötesdeltagarna fick följa med på en lång historisk resa från Stegeborgs etablering på 1300-talet, över Ivar Axelsson Totts utbyggnad på 1400-talet, tiden som furstligt residens på 1600-talet till ruinens omväxlande öden och det stora ras våren 2014 där Länsstyrelsen nu arbetar med att försöka återställa 1400-talsmurarna. Föredraget beledsagades av ett stort antal bilder från historia och nutid. Ola Lönnqvist tackade Mattias Schönbeck för det intressanta föredraget.

Vill du vara med?????

Gillet avser att till 2016 bygga en ny tillfällig utställning som på flera sätt skall beskriva och belysa Storgatan i första hand, men även andra gator, kvarter och torg och vilka byggnader som funnits och finns, vilka verksamheter som bedrivits och vem som bott och levt i byggnaderna. Vi samlades tisdagen 10/3 kl. 18.30 på muséet för att fundera och planera.

Verksamheten sker under min ledning och avses äga rum under 2015 och en bit in på 2016.

Ola Lönnqvist

 Bildträffar på Stinsen under 10 onsdagar.

B8863hOnsdagen den 11 februari kl. 10.00 på Stinsen drog de efterlängtade bildträffarna i gång under Lena och Ragnis ledning. Cirkelträffarna fortsätter varje onsdag samma tid under 10 veckor. Välkomna!

 

Kommentera bilder!

Nu är det åter möjligt att skriva in kommentarer vid bilderna i bildarkivet. Det ger oss värdefull hjälp i uppdateringsarbetet.