Välkommen till Söderköpings hembygdsförening S:t Ragnhilds Gille

 

På vår hemsida eftersträvar vi att ge en samlad aktuell information om förening, program, evenemang, nyheter, publikationer mm.

Via länk nås även våra sidor på portalen Visit Östergötland. Dess information vänder sig särskilt till turister och ges även på engelska och tyska.

E-posta gärna dina synpunkter till någon av våra redaktörer: Annie Örström annieorstrom@gmail.com eller Mikael Lindqvist: lindqvist_mikael@hotmail.com.

 

 

laurentii 5

Den 25 maj så är det Promenadteater

med Teater Sythercopie, St Ragnhilds Gille och Söderköpings Guide Grupp.

Promenaden tar dig runt St Laurentii kyrka. Under promenaden gestaltas flera historiska händelser om det som har hänt (eller kan ha hänt) i kyrkans närmaste omgivningar.

Kostnad: 40 kr/person

Samling vid museet klockan 18,00. Välkommen

 

 

 

Besök på Husby slott/säteri

 

Husby 3

Närmare 50 deltog i besöket på Husby slott/säteri i Mogata där man förutom förtäring fick fyllig information om slottets och dess omgivningarnas mer än 1000-åriga historia och dessutom hade möjlighet att bese slottets inre.

Yvonne Bäckstedt, från slottet, och Gillets Björn Åkerlind svarade för presentationen.

 

 

 

           Ola berättade om gamla skolbiblioteket.

                 DSC_0142 beskurenDSC_0141 beskuren

Onsdag 6/4 talade Gillets ordförande och skolhistoriker på Stinsen om det gamla skolbiblioteket, populärt kallat läroverksbiblioteket, som finns bevarat i Söderköping. Han redovisade en översikt om skolan i staden, alltsedan medeltiden fram till det att den högre skolan lades ned efter vårterminen 1969.

Huvudinnehållet i hans anförande var dock skolans bibliotek där det finns böcker alltifrån mitten av 1500-talet fram till mitten av 1900-talet, i en del fall relativt ovanliga volymer.

De få åhörarna (10 st) fick veta var och när böcker tryckts, se kopior av gamla förteckningar, veta namn på bibliotekarier mm och slutligen själva se ett 30-tal av de nästan 5 000 volymer som finns bevarade.

Olas föredrag kommer att i skriftlig form finnas i Gillets arkiv och på stadens bibliotek i dess lokalhistoriska avdelning.

Rickard Thunér berättade om några intressanta objekt ur Gillets samlingar.

 

20160302_192615

S:t Ragnhilds Gilles årsmöte ägde rum onsdagen den 2 mars i Salong Ramunder, Söderköping. Vice åldermannen Göran Ohlsson hälsade de deltagande medlemmarna välkomna och förklarade årsmötet öppnat. Parentation hölls över under året avlidna medlemmar, och de bortgångnas minne hedrades med en tyst minut. Till mötesordförande valdes Göran Ohlsson, till mötessekreterare valdes Carl-Johan Ivarsson

Verksamhetsberättelsen lades med godkännande till handlingarna. Efter att skattmästaren Björn Åkerlind redogjort för bokslutet upplästes revisorernas berättelse av Anders Nilsson. Årsmötet beslutade att fastställa resultat- och balansräkning och styrelsens förslag till bokslutsdisposition.

Årsmötet beslutade på revisorernas förslag att bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för år 2015.

Till ordinarie ledamöter för två år omvaldes Carl-Johan Ivarsson, Björn Åkerlind och Annelie Sjöberg samt nyvaldes Mikael Lindqvist. Till suppleanter för två år nyvaldes Ingrid Ögren och Louise Djenfer.

Till revisorer för ett år omvaldes Ulla Hasselqvist och Anders Nilsson. Till revisorssuppleant på ett år omvaldes Anders Eksmo. Till valberedning för tiden fram till nästa årsmöte valdes Göran Lindell och Jan Djurberg.

Vice åldermannen Göran Ohlsson informerade om styrelsens verksamhetsplan och skattmästaren Björn Åkerlind föredrog förslag till budget för Gillet under 2016, vilka fastställdes till huvudsaklig efterföljelse. Årsmötet beslutade på styrelsens förslag att medlemsavgiften för 2017 skall vara 140 kronor för enskild medlem och 200 kronor för två i samma familj. Årsmötet beslutade efter styrelsens förslag att stadgarnas 4 § 4 mom skall upphävas, det vill säga skrivningen om att skattmästaren skall ansvara för medlemsregistret. Detta beslut fattades första gången vid förra årsmötet och bekräftades härmed.

Mötesordföranden tackade de närvarande för visat intresse och förklarade årsmötesförhandlingarna avslutade.

Efter årsmötesförhandlingar och kaffeservering fick de 55 årsmötesdeltagarna lyssna till antikhandlare Rickard Thunér från Vadstena, sedan åtta år tillbaka ett välkänt ansikte som expert i TV-programmet ”Antikrundan”. Han berättade om hur Antikrundan spelas in, illustrerade med exempel på fynd och mindre lyckade antikviteter och gav även exempel från sin egen antikhandel på några av sina favoritföremål. Dessutom berättade han om några intressanta objekt ur Gillets samlingar, bl. a. två stolar, en ljusstake och en silverbägare. Dessa båda senare tillverkade i Söderköping. De kommer att få en framträdande plats i utställningen ”Made in Söderköping”. Föredraget blev mycket uppskattat och Rickard Thunér tackades av Göran Ohlsson med en bokgåva.

 

Verksamhetsberättelse 2015

Klicka här för att läsa Verksamhetsberättelsen

 

 

Grattis Marika!

book_one

Grattis Marika Stenbäck, Söderköping! Med dina kommentarer har du bidragit till att förädla vårt bildarkiv. Därför skickar vi mars månads utlottning av vår förnämliga fotobok Söderköping Nu och Då. Varje månad lottar vi ut en bok bland de, som skriver in kommentarer och samtidigt meddelar oss sin mailadress.

PROGRAMÄNDRINGAR våren 2016

12/1 Onsdag – Information om resan till Lybeck NY AKTIVITET

24/2 Onsdag – Information om resan till Lybeck. INSTÄLLD och ersatt av aktiviteten 12/1.

6/4 Onsdag – Söderköpings högre skolans bibliotek och dess böcker. Föredrag av Ola Lönnqvist i serien RETRO. Kl 18.30 på Stinsen. OBS LOKAL.  Tidigare angett som ännu ej planerad aktivitet.

11/5 – 15/5 – Resan till Lybeck flyttad från detta datum till nedanstående.

17/5 – 20/5 – Resa till Lybeck. Anmälan till peter.drexel@gmail.com  i januari 2016.

Ola Lönnqvist

ålderman/ordförande